ÀREES DE PRÀCTICA

Civil i Patrimonial

 • Accions de responsabilitat (contractual, extracontractual i professional).
 • Contractes (compravenda; arrendaments urbans; propietat horitzontal; Validesa, interpretació i execució de Contractes; Resolució i rescissió contractual).
 • Propietat i Possessió (Adquisició; Divisió del Bé Comú).
 • Accions Reclamació de Quantitat (Per impagament; Per incompliment de Contracte).
 • Judicis canviaris (Lletra de Canvi, Xec, Pagaré).
 • Indemnitzacions (Per Danys i Perjudicis; Per Accidents de Trànsit).
 • Dret de Família i Persones (Separacions i Divorcis; Pensió d’Aliments; Pensió Compensatòria; Modificació de Mesures; Reclamació o Impugnació de la Filiació, Tutela; Incapacitació de la Persona).
 • Successions (Herències; Legítimes; Testaments).
 • Execució (Hipotecària; Embargaments; Execució de Sentències).

Laboral y Seguretat social

 • Acomiadaments individuals i col·lectius.
 • Negociació col·lectiva i comitès d’empresa.
 • Expedients de regulació i conflictes col·lectius.
 • Insolvència d’empreses. Tramitació expedients davant Fogasa.
 • Atur i subsidis.
 • Condicions de treball i modificacions.
 • Assetjament laboral. Mobbing.
 • Salari i impagament de nòmines.
 • Jubilació.
 • Pensió invalidesa per incapacitat permanent.
 • Vidüitat i Orfandat.
 • Càlcul de pensions.
 • Pensions no contributives: jubilació i invalidesa.
 • Sol·licitud de grau de minusvalía.
 • Dependència.
 • Accidents de treball i malalties professionals.
 • Recàrrec de prestacions per accident laboral.
 • Responsabilitat civil per accidente laboral.
 • Autònoms: gestió i assessorament.
 • Prevenció de Riscos Laborals.
 • Denuncies davant l’Inspecció de Treball.
 • Eleccions sindicals.
 • Assessorament en matèria de nomines, seguretat social, categories, aplicació de convenis col·lectius.
 • Assessorament en la redacció de contractes especials d’Alts càrrecs.

Mercantil i Societari

 • Dret societari: Adquisició, Constitució, Dissolució de Societats.
 • Acords entre socis.
 • Reestructuració de grups societaris: fusions, escissions.
 • Contractes de col·laboració empresarial: Distribució, Agència, Franquícia, Comptes en participació.
 • Integració de societats: Joint Venture; Pacte Parasocial; Societat Conjunta (SA, SL); Agrupació d’Interès Econòmic (AIE); Unió Temporal d’Empreses (UTE).
 • Due diligence (legal, financera, tècnica).
 • Compliance.
 • Start-Ups.

Penal

 • Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i a la inviolabilitat del domicili.
 • Delictes contra l’honor.
 • Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic: delictes societaris, apropiació indeguda, estafa, falsedats, delictes societaris, blanqueig de capitals, insolvència punible, falsificacions, delicte de danys, etc.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
 • Delictes contra la seguretat vial: alcoholèmies, excés de velocitat, desobediència a l’autoritat, conducció temerària i omissió del deure de socors.
 • Delictes contra la administració pública i de justícia.